Algemene voorwaarden

De website die beschikbaar is onder het domein www.vandueren.nl  (“de Website”) is afkomstig van en is samengesteld onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van van Dueren (“VD”).

Alle personen, natuurlijke personen en/of rechtspersonen, die de Website bezoeken en/of gebruiken maken van de Services worden hierna aangeduid als “Gebruiker(s)”


Binding
1. DOOR GEBRUIK VAN DE SERVICES, GAAT DE GEBRUIKER AKKOORD MET ALLE HIER VERMELDE VOORWAARDEN EN MEDEDELINGEN, ZONDER WIJZINGEN VAN DE ZIJDE VAN DE GEBRUIKER.

Informatie
2. De informatie die op de Website is gepubliceerd is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. VD en de met haar verbonden ondernemingen zijn echter voortdurend bezig met ontwikkeling van hun producten en diensten. Gegevens ten aanzien van de Services, zoals informatie ten aanzien van uitrusting, kleuren, technische specificaties, prijzen en alle andere relevante gegevens kunnen op elk moment en zonder vooraankondiging worden aangepast.

VD publiceert de informatie op de Website daarom onder voorbehoud.

De afbeeldingen die VD op de Website gebruikt kunnen afwijken van de uitrustingen, kleuren en andere specificaties van de voertuigen die VD in Nederland aanbiedt. De officiŽle Kia dealers kunnen de Gebruiker altijd voorzien van de laatste, volledige en op dat moment van toepassing zijnde informatie ten aanzien van zaken zoals uitrusting, kleuren, technische specificaties, prijzen en alle andere relevante gegevens.

Intelectuele eigendom
3. VD is houder van allen rechten van intellectuele eigendom alsmede andere eigendomsrechten (hierna “de Rechten”) die wordt gebruikt op de Website en/of die verband houden met de Services. Voor zover VD niet de houder is, is zij bevoegd de Rechten te gebruiken.

Overname, verveelvoudiging, openbaarmaking of gebruik op welke wijze dan ook van de Rechten, informatie, afbeeldingen en/of teksten op de Website is niet toegestaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van VD.

Virussen en andere programma’s of bestanden die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beÔnvloeden
4. VD spant zich naar beste vermogen in om de Website en/of het gebruik daarvan vrij te houden van virussen en andere programma’s of bestanden die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beÔnvloeden.

Daartoe controleert VD haar Website regelmatig op de aanwezigheid van dergelijke bestanden en gebruikt zij computerprogramma’s gericht op de opsporing en eliminatie van die bestanden.

VD kan links gebruiken die leiden naar externe bronnen onderhouden bij derde partijen waarover VD geen controle heeft. VD is geen vertegenwoordiger van die partijen en geeft geen garanties voor de accuraatheid of enig ander aspect in relatie tot deze bronnen.

VD garandeert aan de Gebruiker in geen geval dat de Website en/of het gebruik van de Services vrij zijn van virussen en/of andere programma’s of bestanden die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beÔnvloeden.

Garantie gebruikers
5. Gebruikers van de Services garanderen dat ze de Website niet gebruiken voor ongepaste, onrechtmatige, of in deze Algemene Voorwaarden, de Privacyverklaring of Cookie Statement verboden doeleinden.

Gebruikers van de Services, die door middel van de op deze internet aangeboden communicatiemiddelen persoonsgegevens, informatie of ideeŽn op welke wijze dan ook verstrekken, garanderen aan VD dat zij daarmee op geen enkele wijze inbreuk maken op wettelijke voorschriften (nationaal en/of Europees) op rechten van derden.

Uitgezonderd persoonsgegevens, geeft de Gebruiker toestemming aan VD en aan en alle met VD verbonden ondernemingen tot gebruik van alle informatie, gegevens en ideeŽn die zij middels gebruik van de Website en/of de Services aan VD en alle met VD verbonden ondernemingen verschaft. De toestemming houdt in toestemming aan VD en alle met VD verbonden ondernemingen om deze informatie, gegevens en/of ideeŽn te gebruiken, te verveelvoudigen, vermenigvuldigen, openbaar te maken, te verspreiden en/of te bewerken.

Aansprakelijkheid & vrijwaring
6. VD zal jegens de Gebruikers niet aansprakelijk zijn voor enige directe danwel indirect schade geleden door de Gebruiker of derden die, direct danwel indirect verband houdt met gebruik van de Website en/of de Services.

De Gebruikers vrijwaren VD en alle met VD verbonden ondernemingen voor de aanspraken van iedere derde die verband houden met de verstrekking van persoonsgegevens, informatie of ideeŽn op welke wijze dan ook.

Voor zover een rechter of andere bevoegde instantie zou menen dat VD wel aansprakelijk is, dan is de omvang van die aansprakelijkheid in ieder geval gelimiteerd tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeringsmaatschappij van VD zal worden uitgekeerd voor de schade veroorzakende gebeurtenis.

Toepasselijk recht & forum
7. Op de verhouding tussen VD en de Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen welke mogelijk ontstaan tussen VD en de Gebruiker zullen exclusief worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbank in Den Haag.


Laatst gewijzigd: 07-11-2015